GAJA GABINETY LEKARSKIE

Regulamin promocji

„Rabat 10% na wizytę za opinię”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Rabat 10% na wizytę za opinię”.
 1. Promocja jest organizowana przez GAJA GABINETY LEKARSKIE SP. Z O.O., WARSZAWA z siedzibą w Warszawie ZYGMUNTA MODZELEWSKIEGO 35 /U9, 02-679 WARSZAWA wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000949233, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (WA), XIII wydział, NIP: 521-395-48-55, kapitał zakładowy 5000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”).
  Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 2.  Każda osoba biorąca udział w Promocji jest określona jako Uczestnik.
 3. Promocja odbywa się przychodni lekarskiej Gaja, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/U9 (dalej łącznie zwaną ”Przychodnią”)
 4. W Promocji uczestniczą wszyscy lekarze specjaliści (zwani dalej „Specjalistami”)
  w Przychodni, przyjmujący na wizyty lekarskie w ramach świadczonych usług dla Organizatora.
 5. Promocja jest ważna 12 miesięcy od pozostawienia opinii przez Uczestnika.
 6. Promocja dotyczy zniżki 10% na kolejną wizytę u tego samego Specjalisty, u którego odbyła się wizyta poprzednia.
 7. Promocja nie obejmuje zniżki u Specjalisty w innej placówce, w której Specjalista świadczy usługi.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko) wyłącznie w związku z potwierdzeniem udziału w Promocji.

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla Uczestnika, który odbył wizytę w Przychodni i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Warunkiem uczestniczenia w Promocji jest pozostawienie opinii po odbytej wizycie w Przychodni przy profilu Specjalisty u którego wizyta się odbyła:
  a) po zeskanowaniu kodu QR (dostępnego stacjonarnie na plakacie w Przychodni)
  b) bezpośrednio na stronie https://www.znanylekarz.pl/placowki/gaja-gabinety-lekarskie
 4. W ramach Promocji uczestnik jest zobowiązany do pokazania po zakończonej kolejnej wizycie dowód w postaci przedstawienia opinii pozostawionej Specjaliście, w którego odbył wizytę. Na tej podstawie udzielona zostaje zniżka 10%.
 5. Zniżka 10% zostaje naliczona po zakończonej, drugiej wizycie u Specjalisty, bezpośrednio przed naliczeniem płatności za wizytę u Specjalisty.
 6. W obowiązku Uczestnika jest powiadomienie osoby naliczającej opłatę za wizytę przed jej finalizacją, po uprzednim okazaniu dowodu pozostawienia opinii Specjaliście u którego wizyta się odbyła.
 7. Promocja dotyczy drugiej wizyty odbytej w Przychodni. Można z niej skorzystać jednorazowo.
 8. Uczestnik może skorzystać z Promocji ponownie w przypadku wizyty u innego Specjalisty w Przychodni.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany zniżki na pieniężny.

 

      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. W skład zespołu reklamacyjnego wchodzą: Olga Galewska i Joanna Pabich.
 4. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na rejestracjagaja@gmail.com
 5. Rozpatrywanie Reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że Uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora– stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: https://gaja-modzelewskiego.pl/

 

Skontaktuj się z Nami!

Chcesz umówić się na wizytę? Masz jakieś pytania? Napisz do Nas bądź zapisz się na wizytę!